Všeobecné obchodní podmínky

vydané ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako „OZ“) v platném znění:

 

obchodní společnosti

HANGAIR s.r.o.

se sídlem Vysokoškolská 524/1, Suchdol, 165 00 Praha 6

identifikační číslo: 072 99 141

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 298674

kontaktní e-mail: maya@tutununu.cz

korespondenční adresa: Amforová 1933/23, Praha, 155 00

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tutununu.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) obchodní společnosti HANGAIR s.r.o. (dále také jen jako „Zprostředkovatel” upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě zprostředkovatelské smlouvy (dále také jen jako „Smlouva o zprostředkování“ anebo „Smlouva“) uzavírané mezi Zprostředkovatelem a jinou třetí fyzickou osobou (dále také jen jako „Zájemce“) prostřednictvím internetového portálu Zprostředkovatele. Internetový portál je Zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tutununu.cz (dále také jen jako „webová stránka“).

1.2.   Smlouvou o zprostředkování není myšlena kupní smlouva. Ustanovení § 2079 a násl. OZ se nepoužijí.

1.3.   Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě o zprostředkování. Odchylná ujednání ve Smlouvy o zprostředkování mají přednost před ustanovením VOP.

1.4.   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o zprostředkování. Smlouva o zprostředkování a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.   Zájemce v případě zájmu o obstarání zboží dává Zprostředkovateli pokyn k obstarání zboží (dále také jen jako „Pokyn“ anebo „Objednávka“).

1.6.   Zájemce uzavřením Smlouvy o zprostředkování stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Podmínkami zpracování osobních údajů, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a Podmínky zpracování osobních údajů, byl Zájemce před uskutečněním Pokynu dostatečně upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

 

2. Uzavření Smlouvy o zprostředkování

2.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a Zprostředkovatel není povinen uzavřít Smlouvu o zprostředkování ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.2.   Formulář k realizaci Pokynu (dále také jen jako „Formulář“) obsahuje zejména označení zboží, Cenu způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů Zájemce. Před zasláním Pokynu Zprostředkovateli je Zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Formuláře Zájemce vložil, a to i s ohledem na možnost Zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Formuláře. Výběr zboží Zájemce provádí jeho vložením do nákupního košíku.

2.3.   Pokyn odešle Zájemce Zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Zároveň s tím Zájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené ve Formuláři jsou Zprostředkovatelem považovány za správné, nevyplývá-li z Formuláře opak. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení Pokynu toto obdržení Zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v uživatelském účtu či ve Formuláři (dále jen „elektronická adresa Zájemce“). Smlouva o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem vzniká doručením přijetí Pokynu (akceptací), jež je Zprostředkovatelem zaslán Zájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zájemce.

2.4.   Níže uvedené podmínky upravují zprostředkování Pokynu mezi Zájemcem a dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zájemce, který je spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci VOP dále také OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

2.5.   Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakter Pokynu (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zájemce o dodatečné potvrzení Pokynu (například písemně či telefonicky).

2.6.   Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o zprostředkování. Náklady vzniklé Zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o zprostředkování (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zájemce sám.

2.7.   Zprostředkovatel (provozovatel webové stránky) na základě Pokynu Zájemce zprostředkovává Zájemci nákup zboží od třetích stran, dodavatelů a zastupuje Zájemce při úhradě kupní ceny. Uvedené zastoupení je poskytováno za odměnu.

2.8.   Po uzavření Smlouvy o zprostředkování Zprostředkovatel zprostředkuje na základě Pokynu Zájemci nákup zboží u dodavatele, a to jménem Zájemce a na jeho účet.

2.9.   Účinnost Smlouvy o zprostředkování je vázána na splnění odkládací podmínky, kterou je úhrada stanovené ceny v plné výši Zájemcem.

 

3. Pokyn k obstarání zboží a uživatelský účet

3.1.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.2.   Při registraci na webové stránce při objednávání zboží je Zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zájemcem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.

3.3.   Zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.4.   Zprostředkovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zájemce svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zájemce poruší své povinnosti ze Smlouvy o zprostředkování a/nebo těchto VOP.

3.5.   Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může ze závažných důvodů webovou stránku (a potažmo uživatelský účet Zájemce) přestat dočasně provozovat (např. v případě nutnosti zabránit kybernetickému útoku nebo v případě závažné nefunkčnosti, kterou je třeba řešit nutnou odstávkou), a/nebo omezit její provoz či funkčnost (např. v případě nezbytné údržby hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele). Zprostředkovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost webové stránky a uživatelského účtu Zájemce na webové stránce.

3.6.   Sjednání Pokynu je možné i bez registrace dle postupu uvedeného v ustanovení čl. 3 odst. 3.1. až 3.4. těchto VOP. Zájemce v takovém případě nebude mít možnost využívat výhod uživatelského účtu (zejména přehled objednávek a dokladů). Ustanovení těchto VOP se na případy sjednání Pokynu bez registrace použijí přiměřeně.

 

4. Informace o zboží a cenách

4.1.   Uvedená cena za jednotlivé položky zboží v katalogu na webové stránce (dále také jen jako „Katalog“) již obsahuje i provizi za zprostředkování celé transakce, kterou Zájemce u Zprostředkovatele sjednává a též poplatky, které se zbožím souvisejí na straně dodavatele (např. za zahraniční platbu) s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně.

4.2.   Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeným v Katalogu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky nebo Slovenské republiky.

4.3.   Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není vyloučeno sjednání jiné ceny za individuálně sjednaných podmínek.

4.4.   Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Zprostředkovatel se Zájemcem jinak.

 

5. Provize, cena Pokynu a platební podmínky

5.1.   Cenu zboží, Provizi za Pokyn a případné náklady spojené s dodáním a zabalením zboží (dále také jen jako „Cena“) dle Smlouvy o zprostředkování a VOP je Zájemce povinen uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet Zprostředkovatele č. 5458507359/0800 vedený u České spořitelny, a.s..Povinnost Zájemce uhradit Cenu je splněna okamžikem připsání Ceny na účet Zprostředkovatele.

5.2.   Společně s Cenou je Zájemce povinen zaplatit Zprostředkovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, náklady spojené s dodáním zboží nejsou v Ceně započítány. Zprostředkovatel Zájemci negarantuje, že je Cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Tyto náklady, zahrnující Clo, DPH a poplatek za celní projednání, se Zprostředkovatel zavazuje Zájemci (fyzické osobě – nepodnikateli) kompenzovat, a to formou poukázky na další uskutečnění dalšího Pokynu ve stanovené výši.

5.3.   Cenu hradí Zájemce Zprostředkovateli na výzvu, bezodkladně po uzavření Smlouvy.

5.4.   Případné slevy z Ceny nelze vzájemně kombinovat.

5.5.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zprostředkovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o zprostředkování Zájemci daňový doklad – fakturu. Zprostředkovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Zprostředkovatel Zájemci po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zájemce.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.   Zájemce bere na vědomí, že zboží dodává třetí subjekt, zahraniční dodavatel. Doba dodání je uvedena u každého produktu uvedeného na webových stránkách a pohybuje se zpravidla od 10 do 60 pracovních dní. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem okolností, které není Zprostředkovatel schopen jakkoliv ovlivnit (státní svátky, Vánoce, stávky, válečné konflikty, teroristické útoky, atd.) a liší se zejména s ohledem na konkrétním povahu zboží, jeho počtu požadovaného Zájemcem, konkrétním dodavateli a/nebo zemi odeslání a/nebo ročním období provedení Pokynu. Zájemce bere na vědomí, že zboží může být dodáno od několika dodavatelů, a tudíž odesláno (a doručeno Zájemci) v několika samostatných zásilkách.

6.2.   Uváděná doba dodání se počítá ode dne připsání Ceny na účet Zprostředkovatele.

6.3.   Pokud není zboží doručeno ani do 60 dní ode dne odeslání zboží dodavatelem, může Zájemce požádat Zprostředkovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží u dodavatele. Pokud Zájemce obdrží zboží od dodavatele po vrácení Ceny, je povinen bezodkladně, nejdéle pak do 30 dní, poukázat zpět Zprostředkovateli vrácené peníze anebo zboží.

6.4.   Přeprava zboží od dodavatele k Zájemci bude probíhat prostřednictvím mezinárodní přepravy, a České pošty, s.p., nebude-li stanoveno jinak.

6.5.   Při převzetí zboží od přepravce je Zájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.6.   V případě, že je z důvodů na straně Zájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Zájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7.   Zájemce nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé Ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zájemce okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Zájemce povinnost zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou o zprostředkování tak neučinil.

6.8.   Zjistí-li dodatečně Zprostředkovatel, že Zájemcem objednané zboží nemá dodavatel na skladě, a/nebo se výrazně změnili podmínky dodavatele, a proto nelze realizovat Pokyn řádně a včas dle VOP a Smlouvy, nabídne Zájemci alternativní zboží (bude-li takové k dispozici), a nebude-li Zájemcem odsouhlaseno, vrátí celkovou Cenu na účet Zájemce, byla-li uhrazena a Objednávku zruší.

6.9.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele.

 

7. Odstoupení od Smlouvy o zprostředkování

7.1.   Zájemce bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o zprostředkování o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zájemce nebo pro jeho osobu, od Smlouvy o zprostředkování dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Smlouvy o zprostředkování dodávky zboží v uzavřeném obalu, které Zájemce z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a Smlouvy o zprostředkování dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.   Zájemce dále výslovně bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) OZ, nelze odstoupit od Smlouvy o zprostředkování, jakožto od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením Smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Tento výslovný souhlas je součástí poučení Zájemce před uzavřením Smlouvy o zprostředkování v rámci odeslání Pokynu Zprostředkovateli.

7.3.   Je-li společně se zbožím poskytnut Zájemci jakýkoliv propagační předmět a/nebo jiný dar, je darovací smlouva mezi Zájemcem a Zprostředkovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zájemcem, pozbývá darovací smlouva ohledně takové movité věci účinnosti a Zájemce je povinen spolu se zbožím Zprostředkovateli vrátit i poskytnutý dar.

7.4.   Zprostředkovatel je v případě odstoupení od Smlouvy Zájemcem oprávněn po Zájemci požadovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, zejména nese-li zboží zjevné známky používání či byl-li poškozen originální obal zboží. Zájemce je v takovém případě odeslat zboží na své náklady Zprostředkovateli.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1.   Zájemce je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele zboží nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.2.   Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout Zájemci maximální možnou a očekávatelnou součinnost při komunikaci s dodavatelem zboží, jenž Zájemce obdržel v souvislosti s plněním na základě platně uzavřené Smlouvy o zprostředkování.

8.3.   V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail maya@tutununu.cz nebo na výše uvedenou korespondenční adresu.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.   Ochrana osobních údajů Zájemce (fyzické osoby), je poskytována v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; a EU.

9.2.   Zájemce uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

9.3.   Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.4.   Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o zprostředkování a pro účely vedení uživatelského účtu.

9.5.   Zpracováním osobních údajů Zájemce může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě dodavatelů, poskytovatelů externích služeb Zprostředkovateli (účetní, IT, marketingové agentury) a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Zprostředkovatele bez předchozího souhlasu Zájemce předávány třetím osobám.

9.6.   Detailní rozbor práv a povinností Zájemce, týkající se jeho osobních údajů, jsou uvedeny v samostatných Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

10. Řešení sporů

10.1.   Vzájemné spory mezi Zprostředkovatelem a Zájemce řeší obecné soudy.

10.2.   Zprostředkovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zájemcem, pokud je Zájemce neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o zprostředkování je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

10.3.   Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

10.4.   Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1.   Veškerá ujednání mezi Zprostředkovatelem a Zájemce se řídí právním řádem České republiky a EU. Pokud vztah založený Smlouvou o zprostředkování obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Ostatní zde neuvedená práva a povinnosti se řídí OZ, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy.

11.3.   Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

11.4.   Zprostředkovatel není ve vztahu k Zájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.5.   Všechna práva k webovým stránkám Zprostředkovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Zprostředkovateli.

11.6.   Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu, resp. webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zájemce nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.7.   Zájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11.8.   Znění obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.9.   Tyto VOP jsou platné a účinné od 15.9.2018.

Zpět do obchodu